en
2022/08/16

روش تزریق‌ گاز نیتروژن در کمک‌ فنر عقب‌ مدل ٢٠٠ RAVAN QM

درسال ١٣٨٧ مدل ٢٠٠ RAVAN QM با کمک‌ فنر عقب‌ گازي – روغنی‌ به‌ بازار عرضه‌ شده است‌ . برخی‌ از خریداران علاقمند هستند از نحوه سرویس‌ کمک‌ فنر عقب‌ موتورسیکلت‌ خود اطلاع پیدا کنند . مراحل‌ زیر نحوه تزریق‌ گاز نیتروژن به‌ کمک‌ فنر عقب‌ مدل ٢٠٠ RAVAN QM را نمایش‌ می‌ دهد. در تصاویر ١-٢-٣-٤ نحوه دسترسی‌ به‌ شیر ورودي گاز نیتروژن که‌ بر روي کمک‌ فنر عقب‌

٢٠٠ RAVAN QM وجود دارد را نمایش‌ می‌ دهد.

همچنین‌ در تصاویر ٦ و ٥ نازل و کپسول نیتروژن را ملاحظه‌ می‌ کنید که‌ با کمک‌ نازل می‌ توانید گاز نیتروژن را تزریق‌ نمائید. لطفا” به‌ موارد زیر توجه‌ شود

    1. فشار گاز نیتروژن براساس مقادیر درج شده در تصاویر تنظیم‌ شود.
    2.  نازل بعد از قرارگرفتن‌ بر روي شیر ورودي گاز نیتروژن بر روي کمک‌ فنر عقب‌ ١٠ ثانیه‌ نگهداشته‌ شده ، سپس‌ جدا شود.
    3.  بعد از تزریق‌ گاز درپوش ورودي گاز را در جاي خود گذاشته‌ و محکم‌ کنید .
    4.  گاز نیتروژن که‌ در تعمیرات خودروها مورد استفاده قرارمی‌ گیرد ، جهت‌ تزریق‌ در کمک‌ فنر عقب‌ مورد تائید است‌.
    5.  در صورت امکان اگر کمک‌ فنر عقب‌ از روي شاسی‌ و دوشاخه‌ عقب‌ جدا شده و اقدامات جهت‌ تزریق‌ گاز نیتروژن انجام شود بهتر است‌ .

در صورت تزریق‌ گاز نیتروژن در کمک‌ فنر عقب‌ جداشده ، بهتر است‌ جهت‌ تست‌ نشتی‌ گاز ، در داخل‌ ظرف آب غوطه‌ ورشده و تست‌ نشتی‌ انجام شود.

در صورت جداکردن کمک‌ فنر عقب‌ از دو شاخه‌ عقب‌ ، در مونتاژ قطعات رابط‌ دو شاخه‌ عقب‌ و کمک‌ فنر عقب‌ دقت‌ کافی‌ مبذول شود.

استفاده از گریس‌ در بوشهاي دوشاخه‌ عقب‌ و قطعات رابط‌ دو شاخه‌ عقب‌ و رابط‌ دو شاخه‌ عقب‌ ضروري است‌.


دانلود خبر